Member: Ohashi Mako

โอฮาชิ มาโกะ เคงคิวเซ SKE48 ประกาศจบการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม โอฮาชิ มาโกะ (มาโกะจัง) เคงคิวเซรุ่นที่ 9 ของ SKE48 ประกาศจบการศึกษา เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ