Member: Nishigata Marina

ประกาศโฟโต้บุ๊คเดี่ยวของ โอกิโนะ ยูกะ, นิชิกาตะ มารินะ, ฮอมมะ ฮินาตะ NGT48

วันนี้ (10 มกราคม) ในสเตจครบรอบ 5 ปี NGT48 มีประกาศโฟโต้บุคเดียวของ โอกิโนะ ยูกะ, นิชิกาตะ มารินะ และ ฮอมมะ ฮินาตะ โดยยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม